Gemeente opteert voor sportvelden in de Rand van Rhoon

mainImage
Gemeente opteert voor sportvelden in de Rand van Rhoon

De gemeente Albrandswaard heeft een locatiestudie laten uitvoeren naar mogelijke plekken voor de verhuizing van sportpark De Omloop. In totaal zijn er vijf locaties onderzocht. De locatie Polder Albrandswaard, de locatie Rand van Rhoon, de locatie 15 Ha en de locatie 6 Ha. Twee van deze locaties bevinden zich in de Rand van Rhoon en zijn nog niet gedetailleerd en ingetekend. Daarom zijn ze voorlopig samengevoegd tot één locatie.

De locatiestudie laat zien dat de locaties Binnenland en Buytenland afvallen omdat de Provincie de plaatsing van een sportpark hier niet toestaat. Hierdoor blijven twee locaties over: Polder Albrandswaard en de Rand van Rhoon.
De locaties Polder Albrandswaard en Rand van Rhoon liggen dichtbij elkaar qua (ongewogen) beoordeling. Het college hecht er echter aan om de dorpen elk hun sportlocatie te blijven bieden. Dit uitgangspunt geniet volgens de gemeente maatschappelijke steun.
Uit de locatiestudie concludeert de gemeente dat de Rand van Rhoon geschikt is voor de verplaatsing van de huidige sportaccommodatie aan de Omloopseweg. De gemeente vindt deze verplaatsing van belang zodat de gemeente Albrandswaard een passend aandeel kan leveren in de (regionale) woningbouwopgave. Hiervoor is de locatie Omloopseweg nodig. Daarnaast denkt de gemeente dat een sportpark in de Rand van Rhoon landelijk is in te passen, waardoor de kwaliteit van het gebied behouden blijft en zelfs versterkt kan worden.

Het college realiseert zich dat dit een deskundige en zorgvuldige ontwerpopgave is. Die uitdaging gaan ze graag aan. Gezien deze belangen stelt het college dan ook voor om, bij het opstellen van de Visie op de Rand van Rhoon, minstens één scenario uit te werken dat uitgaat van de inpassing van een sportpark.

Op de Polder Albrandswaard is het bestemmingsplan Polder Albrandswaard van toepassing. De gronden liggen buiten bestaand stads- en dorpsgebied en hebben met name de bestemming agrarisch met waarde. In 2012 is de visie voor de Polder Albrandswaard, het Landschapsontwikkelingsplan (LOP), vast gesteld. Dit visiedocument is richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Het LOP streeft naar behoud van de aanwezige landschappelijk waarden en om deze waar mogelijk te versterken. De realisatie van een sportpark past niet binnen het streven van het LOP. Om een nieuw sportpark te realiseren op die locatie moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Hiervoor is medewerking van de Provincie nodig. Een sportpark wordt namelijk gezien als een stedelijke ontwikkeling.

Verder heeft een sportpark in de Polder Albrandswaard niet de voorkeur van beide sportverenigingen. Verhuizen naar deze locatie heeft volgens de verenigingen veel gevolgen. Voor een groot deel van de leden die uit Portland komen, wordt de bereikbaarheid aangetast.

Op de Rand van Rhoon is het bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon van toepassing. De Rand van Rhoon ligt buiten bestaand stads- en dorpsgebied. De gronden hebben met name de bestemming agrarisch met waarde. Een sportpark wordt gezien als een stedelijke ontwikkeling. De Provincie moet medewerking geven voor een sportpark in de Rand van Rhoon.

De Rand van Rhoon is eerder aangewezen als een gebied waarin het toevoegen van een stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt geacht, bijvoorbeeld het ‘dun-duur’ bouwen dat in het Ruimtelijk Plan Regio Roterdam 2020 was opgenomen. Het lijkt hierdoor kansrijk om medewerking van de Provincie te verkrijgen.

Een sportpark in Rhoon of tussen Rhoon en Portland geniet de voorkeur van beide sportverenigingen. De Rand van Rhoon voldoet hieraan. Verhuizen naar deze locatie heeft volgens de verenigingen de minste gevolgen. De bereikbaarheid blijft onaangetast en de identiteit, als traditionele Rhoonse voetbalverenigingen, blijft behouden.

Wanneer de raad (uiteindelijk) niet tot een keuze kan komen voor de verplaatsing van het sportpark, kan het college het besluit van de raad om locatie De Omloop voor woningbouw te ontwikkelen, niet uitvoeren.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad