Albrandswaards Dagblad | Bomen 'first', zonnepanelen 'second'

Bomen 'first', zonnepanelen 'second'

mainImage
Bomen 'first', zonnepanelen 'second'

Uit oogpunt van duurzaamheid worden inwoners en bedrijven steeds meer gestimuleerd om zonnepanelen te plaatsen. Lastig wordt het als (later) blijkt dat de aanleg van deze panelen, problemen geeft met (gemeentelijke) bomen en omgekeerd. In toenemende mate ontvangt de gemeente Albrandswaard verzoeken voor het kappen of snoeien van bomen omdat de schaduw van de bomen beperkend werkt op het rendement van de zonnepanelen. En omdat het college van B&W niet alleen grote waarde hecht aan het verduurzamen van de energievoorziening, maar ook aan de groen- en bomenstructuren binnen de gemeente, is bij dat soort verzoeken sprake van een conflicterend belang.

Daarom heeft het college beleidsuitgangspunten vastgesteld waarmee het groene karakter van de gemeente wordt geborgd. Het college heeft de leden van de gemeenteraad van Albrandswaard daarover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.
In het door het college vastgestelde beleidskader wordt onderscheid genaakt voor drie situaties. Bestaand: bij een ingerichte openbare ruimte gaat de boom voor. Nieuwbouw: de komst of aanwezigheid van zonnepanelen is onderdeel van een zorgvuldige afweging bij de inrichting van de openbare ruimte. Herinrichting: hierbij kan sprake zijn van beide situaties. Bij kwalitatief slechte of zieke bomen kan er voor vervanging worden gekozen waarbij rekening wordt gehouden met de inpassing van zonnepanelen.

Bij het nemen van dit besluit heeft het college meegewogen dat het gebruik van zonnepanelen onmiskenbaar een gunstig effect heeft op het milieu. ‘Het gebruik van zonne-energie is schoon, veilig en duurzaam. Bij de keuze van zonnepanelen is echter vaak het individueel economisch belang doorslaggevend. Zonnepanelen moeten een dermate hoog rendement hebben dat het loont om daarin te investeren. Bij schaduwwerking van bomen daalt het rendement en wordt de terugverdientijd van zonnepanelen langer. Omdat wij echter veel waarde hechten aan het in stand houden van het groene beeld van onze gemeente, prevaleert in deze het algemeen belang boven het individueel belang. Daarnaast vormen bomen een belangrijk onderdeel van de woonomgeving en bepalen zij in grote mate het groene karakter van de wijken’, aldus het college in haar brief aan de gemeenteraad.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad