Albrandswaards Dagblad | EVB legt Schaap weer het vuur aan de schenen

EVB legt Schaap weer het vuur aan de schenen

mainImage

De EVB heeft naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over de verplichting om containers te accepteren en aan te nemen een interpellatiedebat aangevraagd. Hiermee legt de enige oppositiepartij in Barendrecht wethouder Cees Schaap weer het vuur aan de schenen. Dinsdagavond zal hij zich tijdens de raadsvergadering moeten verantwoorden door de vragen van de EVB te beantwoorden. Mochten de antwoorden in de ogen van de EVB onvoldoende zijn, dan zou er tegen Cees Schaap een motie van wantrouwen ingediend kunnen worden.

Op 2 april jl. is door de gemeenteraad van Barendrecht het nieuwe afvalbeleidsplan vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is, dat alle bewoners gebruik gaan maken van door de gemeente verstrekte containers en derhalve verplicht worden tot afname van de containers, aldus wethouder Schaap. De stelling dat de inwoners van Barendrecht verplicht zijn tot de afname van 2 containers is meerdere malen door wethouder Schaap verdedigd.

Te weten:
-       N.a.v. schriftelijke vragen van de EVB fractie op 19 maart 2019 waar door de wethouder op de vraag of de afname van containers verplicht is, als volgt wordt geantwoord: Ja, omdat de gemeente als totaal een doelstelling wil halen
-       Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 19 maart jl.
-       N.a.v. schriftelijke vragen van de fractie van EVB op 1 april jl.
-       Tijdens de raadsvergadering op 2 april jl.
-       In antwoord op schriftelijke vragen op 24 april jl.
 
Na vaststelling van dit beleidsplan is er grote beroering ontstaan in onze gemeenschap. Al op 9 april, slechts zeven dagen later, werden aan wethouder Schaap ruim 3200 handtekeningen (inmiddels zijn dit ca. 4000 ondertekenaars) overhandigd van inwoners die bezwaren hebben tegen de verplichting van onze inwoners om 2 containers te accepteren en aan te nemen. 

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van EVB onderzoek gedaan naar de juistheid van de door de wethouder gestelde verplichting tot afname. Op grond daarvan meent de fractie van EVB dat er onjuiste informatie is verstrekt en heeft zij dit rechtgezet d.m.v. een open brief aan de inwoners. 

Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de fractie van EVB de navolgende vragen.
 
-       Blijft wethouder Schaap bij zijn stelling, dat afname van de containers door de inwoners van Barendrecht verplicht is?
-       Zo ja, kunt u dan aangeven, wat er fout staat in de open brief die de fractie van EVB aan de inwoners heeft gezonden?
-       Hoe wilt u deze verplichting afdwingen, nu blijkt dat een substantieel deel van onze inwoners voornemens is deze containers te weigeren?
-       Wat is de sanctie die staat op het weigeren van de containers?
-       Zijn de containers nu besteld zoals gemeld in het schrijven van wethouder Schaap op 24 april, of alleen gereserveerd?
-       Wethouder Schaap heeft toegezegd te zullen reageren op de handtekeningenactie. Kan de wethouder thans een inhoudelijke reactie geven op de petitie die inmiddels door ca. 4000 mensen is ondertekend?
 
 Ingezonden door EVB/Miranda Mes/Dirk Vermaat


Foto: EVB