mainImage

College steunt lokaal verbeterplan aanpak huiselijk geweld

23 november 2021, 11:52 uur
Lokaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard hebben afgelopen week een nieuw lokaal verbeterplan huiselijk geweld gepresenteerd aan de raad. Dat is op te maken uit een verstrekte raadsinformatiebrief.

Het lokale verbeterplan aanpak huiselijk geweld is de lokale uitwerking van het in de regio Rotterdam-Noord vastgestelde regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het Regionaal Actieplan Geweld Hoort Nergens Thuis. Volgens het college geeft 'het lokale verbeterplan richting aan de ambitie om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren.' Het plan is gebaseerd op drie pijlers c.q. doelstellingen: bevorderen van expertise van medewerkers die te maken hebben met dit soort vraagstukken, het intern verbeteren van samenwerking tussen de verschillende teams van hulpverleners alsmede het extern verbeteren van samenwerking tussen gemeenten en externe hulporganisaties.

Het college zal vanuit Albrandswaard het lokale verbeterplan dan ook steunen. "De regiovisie en het actieplan zijn opgesteld met als doel om meer samenhang en een betere sturing in beleid en aanpak te krijgen," stelt het college. "We gaan ervan uit dat door het vaststellen van dit verbeterplan een goede bijdrage kan worden geleverd aan het verbeteren van de effectiviteit in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en daarmee ook in het verminderen van de omvang van het probleem." De ambitie is vooral gericht op het beter en sneller in beeld brengen van deze problematiek, het geweld stoppen en proberen de cirkel van geweld op duurzame wijze doorbreken. "Alle organisatie werken vanuit dezelfde aanpak, ieder kent zijn taak en verantwoordelijkheid en er kan snel worden gehandeld als de situatie daarom vraagt," besluit het college de raadsinformatiebrief.


Folders